مسئولیت مدنی کارفرمایان صنعتی تولیدی خدماتی درمقابل کارکنان

مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان(پرستاران)
21 دسامبر, 2016
مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران
17 دسامبر, 2016

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان صنعتی تولیدی خدماتی درمقابل کارکنان

معرفی

جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند . قوانین کار و مجازات های اسلامی کشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان می کند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است.

در بیمه مسئولیت کارفرما ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود،تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل ،در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی،شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

از آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر(نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد،این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ،پیمانی،روزمزد،قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان وبا تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذکر شده، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع،برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

یکی از نکات مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کارکنان پیمانکاران فرعی است که مستقیما جز کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند. چون همانگونه که اطلاع دارید در اکثر پروژه ها کارفرما یا صاحبکار تمام امور پروژه را راسا انجام نمی دهند.

 

 چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند :

این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند تهیه نمایند از جمله شرکتها ، سازمانها ،  کارخانجات و کارگاه هائی که در امورتولید ، تعمیرات و خدمات فعال هستند.

ویژگیهای بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

– قابل ارائه به کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، روز مزد، قراردادی به صورت تمام وقت یا پاره وقت

– امکان صدور بیمه نامه بدون نیاز به ذکر اسامی کارکنان و با تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده آن

– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولید، تعمیرات و خدمات را تحت پوشش قرار می‌دهد

– پوشش اکثر خطرات احتمالی برای کارگران در بخش ساختمانی

– سهولت و روانی در ارائه خدمات بیمه‌ای

– حمایت از حقوق کارکنان و کارگران و جبران زیان‌های جسمانی وارد به آنها به دلیل عدم آگاهی از قوانین و یا عدم توانایی آنان در پیگیری قانونی

 

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان صنعتی تولیدی خدماتی درمقابل کارکنان

 

پوششهای ارائه شده دراین بیمه نامه

۱-پوشش های اصلی (اجباری) :

غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی

۲-پوشش های فرعی( کلوزهای اختیاری) شامل :

کلوزماموریت خارج از کارگاه

کلوزاماکن وابسته به کارگاه

کلوزحوادث ناشی از وسائل نقلیه موتوری

کلوزمسئولیت پیمانکاران فرعی

کلوزمسئولیت پیمانکاران فرعی

کلوزمسئولیت مهندسین ناظرومشاور

کلوز بدون رای دادگاه

کلوزبدون اعمال تعرفه

کلوزتامین مطالبات تامین اجتماعی وخدمات درمانی

پوشش بیمه ای برای شخص کارفرما، پیمانکار

کلوزپوشش بیمه ای خسارات جانی دبه اشخاص ثالث

کلوز دیه روز

کلوزغرامت روزانه:جبران دستمزدروزانه کارگران

کلوز :فعالیت های غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده

دریافت پوشش های اضافی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان صنعتی تولیدی خدماتی درمقابل کارکنان

تعریف کلوزهای بیمه مسئولیت

کلوزماموریت خارج از کارگاه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه ،مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در محل اقامت وابسته به کارگاه و ماموریت های خارج از کارگاه مشروط براینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی  متعلقه را پرداخت کرده باشد در تعهد بیمه گر می باشددر این کلوز بیمه گذار می تواند کارکنان خود را در طول روز به ماموریت های خارج از کارگاه اعزام نماید. آنچه که در این کلوز بایستی به آن توجه داشت این است که خسارتهایی تحت پوشش می باشند که در راستای اهداف سازمان باشد.

 

کلوزاماکن وابسته به کارگاه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ،حمام، سالن ورزشی و……..مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشدتحت پوشش می باشد نکته قابل توجه اینکه حوادث ناشی از استفاده از وسایق حراتی و برودتی غیر استاندارد و یانصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد.به طور مثال براثر استفاده از گاز مسافرتی (پیک نیکی)غیر استاندارد توسط کارگر ساختمانی در داخل چادر (محل اقامت)وانفجار آن منجر به فوت واز بین رفتن کارگر می گرددکه در این خسارت پس از بررسی خسارت توسط کارشناسان تشخیص داده می شود که خسارت قابل پرداخت نمی باشد.

 

کلوزحوادث ناشی از وسائل نقلیه موتوری:   

این کلوز تنها حوادثی را که ناشی از وسائط نقلیه موتوری ودر داخل کارگاه اتفاق افتاده با شد تحت پوشش قرار می دهد. به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ) بر خلاف بند ۲ از ماده شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری مفروض و قعطی تلقی می گردد.خسارت وارده مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشد با رعایت موارد زیر جبران خواهدشد:

۱- حداکثرتعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه می بایست مشخص باشد.

۲- در صورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق و یا در اختیار بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد،تعهدات بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث ، کل خسارت در تعهد بیمه گر است.

۳- در صورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق به بیمه گذار یا در اختیار وی نباشد پس از پرداخت خسارت توسط بیمه گر کلیه حقوق بیمه گذار و زیاندیده در قبال مقصر حادثه به بیمه گر منتقل میگردد. بیمه گذار موظف است از هر عملی که دعوی بیمه گر را علیه مسئول خسارت دچار اشکال مینماید خودداری کند.

در حالتی دیکر ممکن است حادثه در خارج از کارگاه اتفاق بیفتد در چنین حالتی ابتدا بررسی می گردد که آیا وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث است یا خیر؟ اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، خسارت از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت می شودولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث بود باید بررسی نمود که آیا بیمه نامه دارای کلوز ماموریت خارج از کارگاه وکلوزوسائل نقلیه موتوری می باشد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است چنین خسارتی قابل پرداخت می باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کلوزوسائل نقلیه موتوری فقط حوادثی را که ناشی از وسائل نقلیه موتوری باشد و در داخل کارگاه رخ دهد تحت پوشش قرار می دهدو خسارتهای خارج از کارگاه تحت پوشش نمی باشد.بنابراین کلوزهای ماموریت خارج از کارگاه و وکلوزوسائط نقلیه موتوری به یکدیگر وابسته وپیوسته میباشند،هرچند بیمه گذار می تواند هریک از کلوزها را به تنهایی خریداری نماید.

 

کلوزمسئولیت پیمانکاران فرعی:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه(مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه)مسئولیت پیمانکاران فرعی که اجرای بخش هایی از پروژه رابرعهده دارند برای صدمات جسمانی کارکنان بیمه می گردند. این کلوز در فعالیت های ساختمانی اجباری است . اگر بیمه نامه با نام صادر گردد نمی توان این کلوز را برای این بیمه نامه انتخاب کرد اگر بیمه گذار بخواهد فقط کارگر پیمانکار اصلی را بیمه نماید باید بیمه نامه را با نام صادر نمود و گرنه این کلوز بایستی خریداری شود .

 

کلوزمسئولیت مهندسین ناظرومشاور

به موجب این الحاقی با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) مسئولیت مهندسینناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوشش می باشد و بیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

 

کلوز بدون رای دادگاه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) مسئولیت بیمه گذار ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران می گردد.

۱- غرامت فوت براساس سرمایه مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می گردد.

۲- درصدهای نقص عضو با نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.

 

کلوزبدون اعمال تعرفه :

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) هزینه های پزشکی تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه جبران می گردد. هر ساله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور تعرفه کلیه هزینه های درمانی را به دو بخش خصوصی و دولتی را اعلام می نماید بنابراین اگر بیمه گذاری چنین کلوزی را خریداری نموده باشد بیمه گران کلیه هزینه های درمانی زیاندیدگان را تا سقف تعهدات خریداری شده در بخش هزینه های پزشکی را به طور تمام و کمال پرداخت خواهند نمود. بنابراین در صورتی که بیمه گذاریاین کلوز را نخریده باشدهزینه های درمانی بیمارستانی بر اساس تعرفه دولتی پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه از سقف تعهدات بیمه گر برای هر نفر درهر حادثه فراترنباشد .

 

کلوزتامین مطالبات تامین اجتماعی وخدمات درمانی :

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ) مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه ، غرامت ،مستمری و….تعیین شده و به لحاظ فوت ، نقص عضو ، بروز جراحت و بیماری، کارکنان را براساس مفاد قانون تامین اجتماعی از جمله تبصره ۱ماده ۶۶ قانون مذکور ) ۶جبران می گردد. حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت هزینه های مذکور برای هر نفر از مبلغ ………..ریال تجاوز نخواهد کرد.

 

پوشش بیمه ای برای شخص کارفرما، پیمانکار :

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) صدمات جسمانی وارد به بیمه گذار ، شخص کارفرما، شخص پیمانکار در اثر خطرات مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد. این کلوز تنها در محل مورد بیمه تحت پوشش است و سایر اماکن تحت پوشش نخواهد بود، مگر آنکه کلوزماموریت خارج از کارگاه را خریداری کرده باشد.دراین کلوز بایدشخص کارفرما وهمچنین پیمانکار را جزء تعداد نفرات کارگران محسوب نمود تا بتوان با این کلوز آنان را تحت پوشش قرار داد . بطور مثال ؛ در صورتیکه در یک کارگاهی تعداد کارگران ۲۰ نفر اعلام شده باشد باید شخص کارفرما وپیمانکاررا به تعداد ۲نفر به مجموع کارگران اعلام شده اضافه نمود.یعنی تعداد نفرات اعلام شده ۲۲ نفر خواهد بود.در این کلوز همچنین شخص کارفرما وپیمانکار فقط در محل مورد بیمه تحت پوشش خواهند بود به جزء آن که کلوز ماموریت خارج از کارگاه را اخذ نموده باشد ونام آنان در لیست ماموران به بیمه گر اعلام شده باشد.

 

کلوزپوشش بیمه ای خسارات جانی دبه اشخاص ثالث :

به موجب این الحاقی وبا رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه )مسئولیت  بیمه گذار برای جبران صدمات جسمانی وارد بر اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد (ویژه کارخانجات و فعالیتهای ساختمانی و عمرانی)در صورتیکه بیمه گذار این کلوز را خریداری نموده باشد در صورت خرید بیمه نامه مسولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی به طور همزمان دیگر نیازی به خرید پوشش جانی در بیمه نامه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نیست. مگر آنکه بیمه گذار بخواهد مازاد بر تعهد این کلوز تعهد بالا تر را خریداری نماید.

 

کلوز دیه روز:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ) تعهدات بیمه گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت افزایش می یابد این افزایش به ارزش ریالی دیه (به عدد سال ) (به حروف سال) از تاریخ شروع بیمه نامه محدود می گردد در این کلوز مابه التفاوت دیه سال های آتی از زمان شروع بیمه نامه برای یکسال ، دوسال و یا سه سال تحت پوشش قرار می گیرد که انتخاب آن بر عهده بیمه گذار است .

 

کلوزغرامت روزانه:جبران دستمزدروزانه کارگران

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه)مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه برای کارگران ساده وفنی به شرح زیر تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد. یعنی با اخذ این کلوز کارکنان بیمه گذار در زمانی که کارگرمصدوم شده و با دستور پزشک مشغول استراحت می باشد می توانند از بیمه گر روزانه غرامت دریافت نمایند.

میزان تعهد بیمه گر:

– غرامت روزانه برای کارگران ساده به ازاء هر روز—— ریال

– غرامت روزانه برای کارگران فنی به ازاء هر روز —— ریال

– غرامت روزانه از روز چهارم وقوع حادثه در تعهد بیمه گر است .

– حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت روزانه هر نفر از کارگران ساده وفنی از ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد.

 

کلوزپوشش بیمه ای صدمات جسمانی کارکنان براثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده

به موجب این الحاقی با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) مسئولیت بیمه گذار منجر به صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباط به نوع فعالیت بیمه شده ندارد با رعایت شرایط این بیمه نامه و در محدوده محل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.

 

کلوز :فعالیت های غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده

به موجب این الحاقی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی مسئولیت بیمه گذار منجر به صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباطی به نوع فعالیت بیمه شده ندارد با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد. سایر شروط و مقررات بیمه نامه و الحاقیه ها به حال و قوت خود باقیست.

استثنائات بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

– هر نوع حادثه‌ای که در خارج از کارگاه و یا اماکن وابسته به کارگاه از قبیل اقامتگاه، رستوران، حمام، سالن ورزشی و … اتفاق افتاده باشد

– هر نوع حادثه ای که قبل از تاریخ صدور بیمه نامه اتفاق افتاده باشد؛ حتی اگر دادگاه در مدت اعتبار بیمه نامه صادر گردد.

– انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

– عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، تصرف و …

– عمد یا تقلب

– حوادثی که طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمی‌باشد.

 

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

زیان دیده گان محترم بیمه نامه های مسئولیت ، برای اعلام خسارت میبایست فرم اعلام خسارت را دانلود نموده و پس از تکمیل آن، به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستانها فکس نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت (پس از تکمیل و ارائه مدارک  فوق توسط بیمه گذار) بیمه گر موظف خواهد بود ظرف مهلت ۱۵روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه گر را انجام دهد.

شعب پرداخت خسارت: تمامی شعب بیمه در سراسر کشور آمادگی رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه نامه های مسئولیت را دارند.

 

فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت :

۱- اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه

۲- ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر

۳- جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن

۴- تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتیکه خسارت جزو تعهدات بیمه گر باشد .

۵- بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد درصورتیکه خسارت منجر به نقص عضو ویا فوت شده باشد.

۶- رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر

۷- محاسبه خسارت

۸- صدور حواله خسارت

مدارک مورد نیاز جهت صدور :

فرم پیشنهاد را دانلود کرده و تکمیل کنید .

کارت ملی

مجوز فعالیت شغلی

بیمه نامه سال قبل درصورت وجود برای اعمال تخفیفات

لیست اماکن وابسته به کارگاه درصورت انتخاب پوشش اماکن وابسته به کارگاه

لیست نام و کدملی کارکنان درصورتی که مایل به خرید بیمه نامه با نام هستید.

حق بیمه از طریق تعداد کارکنان و نوع فعالیت شغلی و پوشش های درخواست شده ، محاسبه خواهد شد.

 

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان صنعتی تولیدی خدماتی درمقابل کارکنان

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

 

 

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )