بیمه مسئولیت و بدنه هواپیما

بیمه مسئولیت نگهداری شتر مرغ
25 ژانویه, 2017
بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی
25 ژانویه, 2017

بیمه مسئولیت و بدنه هواپیما

معرفی

در یک تعریف کلی کلمه “هواپیما” به مجموعه ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را مهیا می نماید . هواپیما ها به دو دسته بندی کلی تقسیم می گردند:

۱-سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)

۲-سنگین و فوق سنگین(که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

کلیه وسایل پرنده از قبیل هلی کوپترها ، هواپیماهای آموزشی،تفریحی،مسافربری و باربری تحت این نوع بیمه نامه پوشش داده می شوند.

 

شرایط بیمه نامه

در زمان‌ بیمه‌کردن‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ هواپیما چهاراصل‌ کلی‌ درنظر گرفته‌ می‌شود:

نوع‌ هواپیمایی‌ که‌ بیمه‌ می‌شود.

خصوصیات‌، دانش‌ فنی‌ و ساعت‌ پرواز خلبان‌

موقعیت‌ جغرافیایی‌ که‌ هواپیما در آن‌ مناطق‌ تردد می‌کند.

و اهدافی‌ که‌ هواپیما برای‌ انجام‌ آن‌ به‌ کار می‌رود.

هواپیما معمولا برای‌ اهداف‌ زیر به‌ کار می‌رود:

پرواز در خطوط هواپیمایی‌ مجاز و به‌ منظور فعالیت‌ تجاری‌.

به‌ عنوان‌ هواپیماهای‌ شخصی‌ و برای‌ مصارف‌ کاری‌ و تفریحی‌.

کاربرد در مصارف‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و عکسبرداری‌.

کاربرد برای‌ مصارف‌ کشاورزی‌.

کاربرد برای‌ مصارف‌ صنعتی‌.

 

مدت بیمه بدنه

مدت بیمه بدنه یک سال است که می‌تواند کمتر نیز باشد و براساس توافق بیمه گـر و بیمه‌گـذار تعیین می‌ شود.

تعهدات بیمه‌گر در بیمه بدنه

بدنه هواپیما ، تعمیر، تعویض و جایگزینی قسمت های آسیب دیده ناشی از تحقق خطر در بیمه را شامل می شود.

 

بیمه هواپیما معمولاً برای موارد زیر به کار می‌رود:

پرواز در خطوط هواپیمایی مجاز و به منظور فعالیت تجاری

به عنوان هواپیمای شخصی ، مصارف کاری و تفریحی

در مصارف علمی ، تحقیقاتی و عکسبرداری

برای مصارف کشاورزی

استفاده در مصارف صنعتی

پوشش‌های بیمه بدنه هواپیما

 

پوشش ها

انواع پوشش های ارائه شده در بیمه هواپیما به شرح ذیل است:

بیمه نامه بدنه هواپیما

در این بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل جبران خسارت ها و زیان های وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه میباشد. همچنین هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما، هزینه‌های امداد و نجات هواپیما، هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه و هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده در این بیمه نامه پوشش داده می شود.

بیمه‌ بدنه‌ هواپیما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شکل‌ زیر ارائه‌ می‌شود :

الف- بیمه‌ تمام‌ خطر در زمانی‌ که‌ هواپیما در حرکت‌ نیست

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در زمانی‌ که‌ در فرودگاه‌ (زمین‌) قرار دارد و از نیروی‌ محرکه‌ خود برای‌حرکت‌ و جابجایی‌ استفاده‌ نمی‌کند، تحت‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ پوشش‌ می‌گیرد.

ب- بیمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعی‌ که‌ هواپیما در پرواز است 

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در روی‌ زمین‌ حتی‌ خسارات‌ زمان‌ جابجایی‌ هواپیما (Taxiing) شامل‌ این‌نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌شود.

ج- بیمه‌ تمام‌ خطر، بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پرواز

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشی‌ از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی‌ هواپیما بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پروازتحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌.

استثنائات

د- مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌.

استثنائات‌ بیمه‌ بدنه‌ در بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ تا حدودی‌ با یکدیگر متفاوت‌ است‌ ولی‌ جنبه‌عمومی‌ وهمگانی‌ که‌ در تمامی‌ بیمه‌نامه‌ها یافت‌ می‌شود به‌ شرح‌ زیر است‌:

چنانچه‌هواپیمابرای‌مصارف‌ غیرقانونی‌ وبارضایت‌ بیمه‌گذار به‌کار گرفته‌شود.

هنگامی‌ که‌ هواپیما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ فعالیت‌ کند.

استفاده‌ از هواپیما برای‌ مصارفی‌ بغیر از آنچه‌ در بیمه‌نامه‌ قید شده‌ است‌.

هدایت‌ هواپیما توسط شخص‌ دیگری‌ به‌ غیر از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردی‌ که‌ عمل‌ جابجایی‌(Taxiing) انجام‌ می‌شود

زمانی‌ که‌ شرایط قابلیت‌ پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولی‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌.

در شرایطی‌ که‌ با موافقت‌ بیمه‌گذار، هواپیمای‌ در حال‌ پرواز بعضی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی‌کشوری‌(۴) را نقض‌ کرده‌ باشد.

هرگونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از کهنگی‌ و فساد لاستیکهای‌ هواپیما، مگر اینکه‌ شرط مغایری‌ برای‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد.

خسارات‌ ناشی‌ از تغییر و تبدیل‌ هواپیما(۵)، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.

خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده‌.

 

بیمه نامه فرانشیز بدنه

با توجه بالا بودن فرانشیز در نظر گرفته شده برای بیمه نامه بدنه هواپیما بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی و براساس شرایط بیمه نامه صادره فرانشیز بیمه نامه بدنه را نیز تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

 

بیمه نامه جنگ بدنه

طی این بیمه نامه قسمتی از خسارت ناشی از جنگ ، اقدامات تروریستی و مواردی نظیر آن که در بیمه نامه بدنه هواپیما استثنا گردیده است تحت پوشش در می آید.

 

بیمه نامه سرنشینان هواپیما

بیمه سرنشین(مسافرین و خدمه پروازی) که به دو صورت قابل ارائه خواهد بود:

o          بیمه نامه حوادث سرنشین

براساس این پوشش بیمه گر جبران کلیه صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم می گردد ، مادامیکه در حال سوار شدن به هواپیما می باشند و یا در مدتی که داخل هواپیما هستند و همچنین در هنگامی که از هواپیما پیاده می شوند طبق جدول مورد توافق با بیمه گزار ، متعهد می گردد.

o          بیمه نامه مسئولیت قانونی سرنشینان

براساس این پوشش ، بیمه گر کلیه وجوهی را که بیمه گزار تحت عنوان مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر از آن)وارد به مسافرین ، مادامیکه به هواپیماسوار می شوند ، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا درحالی که از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت ، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی که موظف به پرداخت آنها می شود ، تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

 

 

بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث

این بیمه نامه خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را که ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص و اشیا از هواپیما بوده و بیمه گزار قانونا مسئول آن شناخته شده باشد ، جبران می نماید.

 

بیمه نامه مسئولیت بار همراه مسافرین

در این پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران تحت پوشش در می آید.

 

بیمه نامه فقدان گواهی پرواز خلبانان و مهندسین پرواز

در این بیمه نامه زیان مالی وارد به خلبانان ، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورتی که در اثر بیماری و یا حادثه ، گواهی نامه پروازی خود را به طور موقت و یا دائم از دست داده و به تبع آن مزایای آتی گواهینامه خود را از دست دهند ، تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی هواپیما

این بیمه نامه کلیه تجهیزات و لوازم یدکی را که برای هواپیما مورد استفاده قرار گرفته و همچنین تجهیزات کمکی و وسایل نقلیه فرودگاهی ، که جهت امور مربوط به تعمیرات و تخلیه بار هواپیما می باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت و بدنه هواپیما


 

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )