بیمه آتش سوزی مسکونی ، صنعتی ، غیرصنعتی و انبارها

بیمه آتش سوزی منازل – طرح نسیم ۲
15 ژانویه, 2017
بیمه مهندسی فساد کالا درسردخانه
14 ژانویه, 2017

بیمه آتش سوزی مسکونی ، صنعتی ، غیرصنعتی و انبارها

معرفی

تعریف آتش سوزی

آتش عبارتست از یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زای مواد قابل اشتعال که وقوع آن نیاز به عوامل فیزیکی و شیمیایی متعددی دارد که سه عامل مهم آن عبارتست از اکسیژن ، حرارت و ماده سوختنی ، و در صورت قطع هر یک از سه عامل واکنش خاتمه می یابد . آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا می کند که سوختن بطور ناخواسته در محلی نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاشتن آثار سوختگی ، ایجاد خسارت نماید .

چنانچه شیئی که بعنوان موجودی تحت پوشش بیمه بوده است و جبران خسارت وارد به آن در تعهد بیمه گر می باشد ، درون اجاق ، شومینه و یا … بیفتد و از بین برود ، خسارت وارد به آن قابل جبران نیست چرا که آتش از منبع حرارتی خود خارج نشده است ، بلکه جسم به درون جایگاه آتش افتاده است .
آتش سوزی خطر بالقوه ای است که همواره انسان و فعالیتهای او را تهدید می کند ، با این تفاوت که در عصر امروز بیش از پیش بر شدت و ویرانگری آن افزوده شده است . با توجه به مطرح بودن آتش بعنوان عاملی ویران کننده و از بین برنده لزوم استفاده و توجه به شاخه ای از بیمه که طی آن بتوان اموال را در مقابل این خطر بالقوه بیمه نمود ، به شدت احساس می شود .

 

تعریف بیمه آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی ، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده ، که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید . در این حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه می باشد .
در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود . همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد .

 

موضوع بیمه اتش سوزی

موضوع بیمه آتش‌سوزی ، تأمین و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطرات آتش‌سوزی و یا خطرات اضافی قابل ارائه در بیمه های آتش سوزی (مندرج در قسمت انواع خطرات تحت پوشش) به اموال و دارائی‌های مورد بیمه وارد می‌شود. بنابراین در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی خسارت‌های مالی (فقط خسارت های مستقیم ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و یا خطرات اضافی تحت پوشش) مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی . اضافه کنیم که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون موجب مسئولیت و پاسخگویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا بطور جداگانه از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.

 

اهداف بیمه نامه

از اهداف مهم بیمه نامه آتش سوزی جبران زیان‌های مالی ناشی از وقوع خطرات اصلی و تبعی مندرج در بیمه‌نامه آتش‌سوزی است که این بیمه نامه اموال و دارایی‌های مورد بیمه را به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های جدی در زمینه تداوم فعالیت‌های صنعتی، غیرصنعتی و حتی سکونت مورد پوشش قرار می دهد.

 

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مالک یا ذینفع اموال منقول و غیرمنقول می‌توانند اموال مذکور را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش بیمه‌نامه آتش سوزی قرار دهند.

 

بیمه اتش سوزی چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟

ا-اشیاء یا اموالی که دراثرجریان مستقیم آتش ازبین رفته باشند.

۲-چنانچه بیمه گذاردارای بیمه مسئولیت باشد درصورت اثبات رابطه علت و معلولی بین آتش ایجاد شده و صدمات وارده به سایرین نیز قابل پوشش خواهدبود.

 

استثنائات بیمه نامه آتش سوزی

 

بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :
۱- خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .
۲- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره .
۳- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یونزا .
۴- خسارات وارده به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها .
۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی .
۶-کلیه خطرات اضافی یا تبعی مگر آنکه بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.

 

انواع بیمه های اتش سوزی

-صنعتی

-مسکونی

-غیرصنعتی و خدماتی

 

انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی 

در بیمه آتش سوزی خطرها به دوگروه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند:

۱-خطرهای اصلی ( شامل حریق ، انفجار ، صاعقه)

۲-خطرهای تبعی ( شامل زلزله، سیل ، طوفان ، سقوط هواپیما و قطعات منفصله ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف ، سنگینی برف، شکست شیشه ، سرقت با شکست حرز ،  هزینه پاکسازی  و برداشت ضایعات ، ظروف تحت فشار صنعتی )

مشخصات خطرهای اصلی :

الف- خطرها از یکدیگر تفکیک نشده و هر سه خطر با هم تحت پوشش قرار می گیرند، به عبارت دیگر بیمه آتش سوزی معمولی شامل خطرهای حریق ، انفجار و صاعقه است.

ب – خطرهای اصلی به صورت مستقل از خطرهای تبعی می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

ج – معمولاً شامل فرانشیز نیستند.

 

تعریف حریق :

حریق عبارتست از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آن که با شعله و حرارت همراه باشد و دارای چنان حرارتی باشد که گسترش وتوسعه یابد. بنابراین اگر عمل سوختن ادامه و یا توسعه ننماید نمی توان آن آتش را به منزله آتش سوزی تلقی نمود مانند سوختگی لباس یا قالی در اثر آتش سیگار.

 

تعریف انفجار :

انفجار عبارتست از هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار.

 

تعریف صاعقه :

عبارتست از تخلیه بارالکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دوبار مخالف به وجود می آید. مقصود از بیمه خطر صاعقه تنها خسارت وارد در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه بیشتر منظور خسارات مستقیم ناشی از صاعقه  است که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند که بدون آتش سوزی تولید می شود مانند : (گداخته شدن – ترکیدن در اثر فشار هوا – سوختن از رو)

 

در بیمه صاعقه خساراتی وجود دارد که طبق شرایط عمومی  بیمه آتش سوزی قابل تأدیه نیست ، مانند:

صاعقه ای که در نزدیکی موتور یا ماشین دیگری به سیم های موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور و یا ماشین منتقل می کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه و سیم به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می گردد که طبق ماده ۴ شرایط مندرج در ظهر بیمه نامه آتش سوزی اینگونه خسارات از عهده بیمه گر خارج است . و بطور خلاصه خساراتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیرمستقیم صاعقه و یا در  اثر  نیروی آن  تولید شوند خسارات مستقیم صاعقه هستند که  بیمه شده محسوب می گردند لکن خساراتی را که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند را خسارت غیر مستقیم صاعقه می نامند که بیمه شده محسوب نمی گردند.

 

مشخصات خطرهای اضافی :

الف – هریک از خطرها نرخ جداگانه ای دارند که در صورت تحت پوشش قرار گرفتن ، نرخ آن به نرخ خطرهای اصلی اضافه می شود.

ب – خطرهای تبعی مستقل از خطرات اصلی نمی توانند تحت پوشش قرارگیرند . به عبارت دیگر اموال و دارائیهای بیمه گذار می بایست تحت پوشش خطرهای اصلی قرار گیرد تا بتوانیم خطرات تبعی را نیز بیمه کنیم .

ج –  معمولاً شامل فرانشیز هستند.

تعاریف ، تعهدات و استثنائات هر یک از خطر های اضافی

انواع بیمه های اتش سوزی

 • بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی

در این بیمه‌نامه بنا به درخواست بیمه‌گذار واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه در برابر کلیه خطرهای اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرد و حق بیمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد. جهت صدور بیمه نامه:

الف: ارزش ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش زمین و قیمت بنگاهی و معاملاتی و فقط با توجه به زیر بنا و سال ساخت و سایر تأسیسات و تجهیزات ارزیابی می گردد .

ب: ارزش اثاثیه و لوازم منزل براساس قیمت روز بازار منهای استهلاک برآورد می گردد .

 

 • بیمه نامه آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی

واحدهای تجاری، اداری، مجموعه‌های رفاهی، آموزشی، خدماتی، و انبارها از جمله مراکزی هستند که در این طبقه قرار می‌گیرند. بنابراین طیف وسیعی از مشاغل و اصناف در این گروه قرار دارند. نرخ بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای هریک از مشاغل زیرگروه (غیر صنعتی) مستقیماً با ماهیت ریسک و شدت و تواتر ریسک حریق در آن شغل و شرایط محیطی و ایمنی محل مورد بیمه مرتبط است و طبیعی است که واحدهایی که از شرایط ایمنی بهتری نسبت به سایرین برخوردارند حق بیمه کمتری برای تحت پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمایند.

بیمه گذار می بایست ارزش ساختمان (قیمت ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش ملک)، تاسیسات ، موجودیهایی که درمحل مورد بیمه در معرض فروش گذارده میشود و اثاثیه ثابت مانند کامپیوتر ، میز ، صندلی و … را به تفکیک ذکر نماید .

 

 • بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای صنعتی

بر اساس تعاریف و مفاهیم ارائه شده توسط وزارت صنایع ومعادن ،  صنعت:  شامل مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید شود (اعم از اینکه این تغییرات به وسیله دست یا ماشین در کارگاه و یا منزل انجام شود . )

با توجه به تعریف بعمل آمده ، نوع مورد بیمه واحدهائی که در آن فعالیت صنعتی انجام می شود صنعتی تلقی می گردد که شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا ، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیر فلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می باشد .

بیمه گذار می بایست ارزش ساختمان (قیمت ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش ملک)، ماشین آلات، مواداولیه،کالای ساخته شده ، کالای درجریان ساخت، اثاثیه و لوازم ثابت ، وسائط نقلیه ، تجهیزات و ابزارآلات را به تفکیک ذکر نماید .

 

 1. بیمه نامه آتش سوزی  از لحاظ سرمایه           
 • بیمه نامه آتش سوزی  با سرمایه ثابت

دراین نوع بیمه نامه ها، بیمه گر خسارات وارده به اموال مورد بیمه را حداکثر تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه(سرمایه مورد بیمه ) جبران می نماید .

 

 • بیمه نامه آتش سوزی  با سرمایه  اظهارنامه ای (شناور)

امروزه ‌با توجه‌ به‌ پیچیدگی‌ واحدهای‌ تولیدی‌، صنعتی‌ و حجم‌ مبادلات‌ و کالایی‌ که‌ هر روز به‌ انبارها وارد و یا ازآن‌ خارج‌ می‌شود به صاحبان صنعت و تولید کنندگان که  موجودی انبارهایشان در حال نوسان است، بیمه نامه با شرایط اظهار نامه ای پیشنهاد می شود.از آنجا که موجودی انبار معمولاً شناور است و بعضاً تحت شرایط اظهارنامه‌ای بیمه می‌شود ، شرکت بیمه حق‌بیمه را بر مبنای  ۱۰۰% محاسبه کرده و دریافت می‌کند . در عین حال بیمهگذار ملزم است ماهانه صورت ریز موجودی را به ‌طور کتبی (اظهارنامه) به شرکت بیمه اعلام کند . در صورتی‌که میزان موجودی از مبلغ بیمه شده یا الحاقیه‌های بعدی اضافه شده باشد، بابت این مبلغ اضافی حق‌بیمه محاسبه و دریافت می‌گردد. در صورتی‌که موجودی کمتر شده باشد، تا پایان دوره اقدامی صورت نخواهد گرفت و اظهارنامه های ارسالی در پرونده مربوطه عیناً بایگانی خواهد شد. منتهی در پایان دوره طبق ضوابط، معدل‌گیری می‌گردد و برابر مقررات اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

 

 1. بیمه نامه آتش سوزی از لحاظ مدت

بیمه نامه آتش سوزی که توسط شرکت بیمه و براساس پیشنهاد بیمه گذار صادر می گردد برای مدت معینی بوده و خسارات وارده بر اموال بیمه شده را در آن مدت معین در صورتی که ناشی از خطرات مورد بیمه باشد جبران می نماید. مدت بیمه نامه از ساعت ۲۴ روزی که بعنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قیدگردیده است آغاز و تا ساعت ۲۴ روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگرآنکه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد .

 

بیمه نامه آتش سوزی ازلحاظ مدت به سه گروه تقسیم می شود :

 • بیمه نامه کوتاه مدت: به بیمه نامه های با مدت کمتر از یکسال اطلاق میشود . حق بیمه بیمه نامه های مذکور براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد.
 • بیمه نامه یکساله: به بیمه نامه های با مدت ۱۲ ماه اطلاق میشود .
 • بیمه نامه بلند مدت : به بیمه نامه های با مدت بیش از یکسال اطلاق میشود .

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی

مدت بیمه نامه

مدت بیمه نامه معمولا یکسال میباشد. درصورت درخواست بیمه گذار میتوان کوتاه مدت (کمتراز۱۲ماه) و یا بیش ازیکسال صادرنمود.

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه آتش سوزی

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه آتش سوزی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
 • فایل ها را به اینجا بکشید


بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )