مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 

۱-ماده ۱۳۶ مالیات های مستقیم قانون اساسی : وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسه های بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

۲- ماده ۱۳۷ : همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر، از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.

۳- ماده ۲۴ : اموال زیر از مشمول مالیات این فصل خارج است :

وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر ، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

۴- ماده ۱۴۶ مالیات های مستقیم قانون اساسی : مالیات بر ارث

۵- قانون انحصار وراثت : یعنی بلافاصله پس از فوت سرمایه و اندوخته پرداخت می شود.

۶- جزو اموال ماترک دارایی است که قابل مصادره نیست.

۷- انعطاف پذیری : شخص می تواند سرمایه و یا حق بیمه خود را به هر میزان که مایل باشد افزایش دهد.

۸- شرایط بیمه را خود تعیین می کنید نحوه ی پرداخت ، مبلغ پرداخت و ……

۹- ضمانت نامه : بیمه نامه به تدریج و با ایجاد اندوخته سرمایه گذاری تبدیل به یک ضمانت نامه معتبر مانند اسناد مالی و اعتباری در معاملات کار و زندگی خواهد شد.

۱۰- وام : بیمه گذارمی تواند پس از گذشت ۲ سال تمام از تاریخ بیمه نامه خود تا سقف ۹۰% از ارزش بازخریدی را درخواست وام نماید :

– زمان بازپرداخت وام نصف زمان بیمه نامه از تاریخ شروع تا زمان دریافت وام می باشد

– نحوه محاسبه بازپرداخت وام اینگونه است که مقدار مبلغی را که شرکت بعنوان سود خود اعلام می کند بعلاوه ۲ تا ۴ درصد کارمزد باید بازگردانده شود.

درصورتیکه بازگرداندن وام دچار مشکل شود سود اعلام شده در پایان بیمه نامه به همان میزان دچار مشکل می شود.

۱۱-قابل برداشت : بیمه گذار دارای شرایط وام می تواند از اندوخته خود برداشت کند و به صندوق خود بازگرداند اما به همان مقدار برداشت از اندوخته وی کسر می گردد.

۱۲- پوشش در سطح جهان : پوشش بیمه نامه در سطح جهانی می باشد یعنی در کل کشورهای دنیا پوشش فوت ، حادثه و درمان شامل بیمه شده می باشد غیر از مناطق قطبی ، استوا و مناطق جنگی.

۱۳- فسخ : این بیمه نامه در هر زمان قابلیت فسخ را داراست و در تاریخ فسخ می تواند ارزش بازخریدی خود را دریافت کند.

۱۴- با تورم هماهنگی دارد : با گذشت زمان سپرده های بانکی بخاطر تورم ارزش کمتری پیدا می کند بخاطر این مهم ویژگی هماهنگی با تورم در این بیمه نامه ایجاد شده است که به شیوه های زیر ممکن می باشد :

افزایش حق بیمه به میزان درصد تورم بین ۵ تا ۲۰ درصد هر سال نسبت به سال قبل و متناسب با آن افزایش سرمایه فوت و اندوخته

افزایش حق بیمه با درصدی بیشتر از درصد افزایش سرمایه فوت

افزایش حق بیمه و ثابت نگه داشتن سرمایه فوت

۱۵- ذینفع قرارداد را خود مشخص کنید : در این بیمه نامه بیمه گذار حق دارد ذینفع قرارداد را خود مشخص کند و در هر سال آنها را نیز تغییر دهد.

۱۶- می تواند درصورت حیات به کس دیگری برسد یا ذینفع درصورت حیات شخص دیگری باشد : بیمه گذار می تواند مبالغ قرارداد خود را درصورت حیات به شخص دیگری واگذار کند. قابل توجه اینکه اگر استفاده کننده درصورت حیات شخص دیگری باشد بیمه گذار دیگر نمی تواند به اختیار خود او را عوض کند لذا منوط به گرفتن رضایت از شخص مورد نظر خواهد بود.

۱۷- درصورت فوت بیمه شده، سود سرمایه گذاری برداشت می شود: درصورت فوت بیمه شده سرمایه فوت همراه با سود سرمایه گذاری به ذینفع قرارداد پرداخت می شود.

۱۸- سود سرمایه گذاری مرکب با ۱۵% تضمین وجود دارد : اندوخته بیمه نامه حداقل با سود سرمایه گذاری ۱۵% تضمینی موجود است ( تضمین شده توسط بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ).

۱۹- سود سرمایه گذاری مرکب برداشت می شود : سود سرمایه گذاری در این بیمه نامه مرکب محاسبه می شود یعنی به اصل مبلغ سود و به سود آن نیز سود پرداخت می شود.

۲۰- سود سرمایه گذاری روزشمار برداشت می شود : در هر زمان بیمه گذار تقاضای فسخ نماید سود وی از اندوخته ریاضی بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

۲۱- درصورت فوت بیمه شده بعلت حادثه، سرمایه حادثه ، سرمایه فوت و اندوخته تا روز حادثه محاسبه و پرداخت می شود.

۲۲- پوشش بیماریهای صعب العلاج دارد : پوشش بیماری های صعب العلاج دارد و کمک هزینه درمان پرداخت می نماید.

۲۳- ارزیابی بازخریدی پس از سال پنجم : ارزش بازخریدی پس از ۵ سال مبلغ قابل قبولی است که درصورتی که سرمایه فوت کمتر از مبلغ عرف باشد در زمان کمتری ارزش بازخریدی به وجود می آید که بیش از مجموع مبالغ پرداختی است.

۲۴- سود مشارکت از منافع آن ۹۰% به بیمه گذار پرداخت می شود : سود مشارکت از منافع آن بین ۸۵ تا ۹۰ درصد به بیمه گذار پرداخت می گردد.

۲۵- شرکت تنها ۱۰% تا ۱۵% از سود مشارکت را بعنوان متولی امر برداشت می کند.

 

۲۶- تمامی پرداخت غیر از درمان بدون در نظر گرفتن بیمه های دیگر پرداخت می شود : درصورت فوت بیمه شده پرداخت سرمایه و اندوخته بدون در نظر گرفتن دیات و بیمه های دیگر انجام می شود.

۲۷- از سن ۱ تا ۷۰ سال پوشش دارد : از ۱ تا ۷۰سال پوشش دارند به نحوی که سن بیمه شده + سن قرارداد نباید بیشتر از ۷۰ سال باشد البته بیمه نامه های کمتر از ۵ سال به سود مشتری نمی باشد.

۲۸- بیمه گذار قابل انتقال است : در هر زمان درصورت نیاز بیمه گذار قابل انتقال است اما بیمه شده غیر قابل انتقال است.

۲۹- بیمه گذار می تواند ذینفع باشد و بیمه شده نباشد.

۳۰- قابل تبدیل به مستمری است : پس از پایان اعتبار بیمه نامه، بیمه گذار می تواند مبلغ قابل دریافت خود را بصورت یکجا یا بصورت خرید هر یک از بیمه نامه های مستمری انتخاب و دریافت کند.

۳۱- درصورت ازکارافتادگی بیمه شده از پرداخت حق بیمه معاف می شود : درصورتی که بیمه شده بیمه گذار باشد و دچار ازکارافتادگی دائم شود به تشخیص پزشکی قانونی بیمه گذار از پرداخت ۳۰تا ۹۰% حق بیمه خود معاف می گردد.

۳۲- درصورتیکه بیمه شده از پوشش بیماری استفاده کند در سرمایه گذاری وی هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

۳۳- درصورت ازکارافتادگی و استفاده از پوشش معافیت هیچ تغییری در سرمایه گذاری ایجاد نمی شود.

۳۴- برای هر یک از بیمه گذاران حساب معینی ایجاد و مبالغ واریزی آنها در یک حساب به نام خودشان نگهداری می شود.

۳۵- پایان هر سال مالی گزارش مالی عملکردی از یک سال مالی و مقدار سود و مقدارسودی که به بیمه گذار تعلق دارد ارسال می گردد.

۳۶- از پایان سال سوم خودکشی بیمه شده نیز جزء حادثه محسوب می شود.