سوالات متداول بیمه مسئولیت

سوالات متداول بیمه مسئولیت

۱- درصورت عدم پرداخت کل ویابخشی از حق بیمه درصورت بروز خسارت به چه نحوی عمل می شود؟ در صورت عدم پرداخت کل حق بیمه خسارت غیر قابل پرداخت می باشد لذا در صورتی که بیمه گذار صرفا بخشی از مبلغ حق بیمه را پرداخت ننموده باشد ،با اعمال قاعده نسبی بخشی از مبلغ خسارت قابل پرداخت خواهد بود

۲- آیا غرامت فوت ونقص عضو به نماینده بیمه گذارویا کارفرما پرداخت خواهدشد ؟ با توجه به ماهیت بیمه نامه های مسئولیت که به نفع ثالث می باشد ، مبلغ خسارت می بایست در صورت نقص عضو به شخص زیاندیده و در صورت فوت به وراث پرداخت گردد.

۳- آیا کارکنان خارجی نیز می توانند از خدمات بیمه های مسئولیت استفاده کنند؟ مطابق مفاد قانون کار اتباع خارجی در صورت دارا بودن مجوز اقامت و حق کارمجاز به فعالیت در کشور می باشند که در صورت دارا بودن این شرایط امکان ارائه خدمات بیمه ایی به ایشان فراهم میباشد .

۴- درصورت بروز حادثه برای تشکیل پرونده چقدر زمان لازم است؟ بیمه گذار مطابق مفاد قرارداد موظف گردیده است که ظرف مهلت ۴۸ ساعت از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه موضوع بیمه نامه مراتب را به بیمه گر اعلام نماید .متعاقب اعلام بیمه گر نسبت به تشکیل پرونده خسارت اقدام می نماید .

۵- آیا بیمه های مسئولیت در هنگام صدور نیاز به بازدید اولیه دارد؟ بازدید اولیه در قبل از تاریخ صدور بیمه نامه های مسئولیت بیمه گر را در ارزیابی مناسبتر ریسک کمک می نماید لذا الزام انجام این امر با توجه به تعدد موارد بیمه ایی با توجه به نوع ریسک و تشخیص کارشناسی انجام می پذیرد.

۶- آیا در بیمه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی افرادی که برای ورزش در باشگاه مشغولند هم تحت پوشش هستند؟ دربیمه نامه های تقصیر احتمالی بیمه گذار در وقوع حادثه تحت پوشش قرار میگیرد لذا در یک حادثه ورزشی در صورتیکه بنا بر نظر کارشناسی و در صورت لزوم رای مراجع صالحه مشخص گرددکه خسارت واقع شده در محیط ورزشی ناشی از اهمال و قصور بیمه گذار واقع گردیده ، موضوع تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت می باشد.

۷- اگر کارگری در خارج از کارگاه دچار تصادف آیا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگرگردد به او خسارت پرداخت می کند؟ بصورت کلی خسارات ناشی از حادثه وسیله نقلیه جزء استثنائات بیمه نامه مسئولیت کارفرما می باشد مگر آنکه بیمه گذار با خرید پوششهای اضافی خسارات مذکور را تحت پوشش قرار دهد .

۸- آیا از بیمه مسئولیت درمقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانندترکیدگی‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌و… میتوان استفاده کرد؟ پوشش این خطرات در بیمه نامه های مسئولیت ناشی از آتش سوزی و مسئولیت عمومی پیش بینی گردیده است

۹- آیا در بیمه های مسئولیت میتوان از تخفیف عدم خسارت استفاده کرد؟ در این بیمه نامه ها بابت هر سال که بدون خسارت سپری گردد بیمه گر ۱۰% در بیمه نامه سال بعد و حداکثر تا ۲۰% را لحاظ می نماید .